O semináři

Tématické zaměření:

  • Úvodní blok semináře: Co je nového v oblasti sledování kvality?

Úvodní blok semináře bude zaměřen především na oblast aktuálního vývoje v evropském a českém vysokém školství, zejména na oblast reforem a trendů v oblasti kvality. Představeny budou rovněž cíle a probíhající aktivity Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“.

  • Blok 1: Diverzifikace vysokých škol a pojem kvality ve vztahu k poslání vysoké školy

Jako první nosné téma semináře byl zvolen proces diverzifikace vysokého školství, a to jak v evropském či celosvětovém pohledu, tak v národním kontextu připravované reformy. Diversifikace vysokých škol, jako jedno z klíčových témat pro příští období, představuje vytvoření příznivého prostředí pro profilaci jednotlivých vysokých škol podle toho, v čem jsou schopny dosahovat nejlepších výsledků.

  • Blok 2: Nové oblasti sledování kvality

Téma hodnocení kvality v sobě zahrnuje zaměření na celou řadu specifických oblastí činnosti – od vzdělávání přes řízení školy až po služby studentům. Seminář HKVŠ v letošním ročníku klade za cíl věnovat se ve svém posledním bloku některým dosud netradičním, přestože velmi aktuálním oblastem.
První vybranou problematikou jsou zkušenosti se zabezpečování kvality studijního programu ve spolupráci se zahraniční vysokou školou. Druhým zvoleným tématem je péče o mimořádně nadané studenty. Obě témata budou založena na konkrétních příkladech praxe.