Program

Čtvrtek 3. 5. 2012

12:00 – 13:00  Registrace účastníků

13:00 – 13:15  Zahájení semináře Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity

13:15 – 14:30  Blok 1a: Co je nového v oblasti sledování kvality?

Jiří Nantl, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy:

Proměny vysokého školství – kontext a perspektivy vzdělávací politiky

Karel Rais, hlavní garant IPn Kvalita, rektor VUT:

Pokrok v řešení projektu IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání

Diskuse

14:30 – 15:00 přestávka

15:00 – 17:00  Blok 1b: Co je nového v oblasti sledování kvality?

Helena Šebková, ředitelka Centra pro studium vysokého školství:

Implementace Evropských standardů a směrnic v zajišťování kvality – výsledky mezinárodního projektu

Monika Steinel, EUA:

University Autonomy in Europe

Diskuse

17:00 – 17:30  přestávka

17:30 – 19:00  Blok 2a: Zajišťování kvality lidských zdrojů ve vysokém školství

Karel Šima, výzkumný pracovník Centra pro studium vysokého školství:

Dynamika masifikace a proměna akademických kariér v mezinárodním srovnání

Jana Talašová, docentka Přírodovědecké fakulty UPOL:

Vícekriteriální model hodnocení akademických pracovníků

Diskuse

19:00 – 22:00 Společenský večer

Pátek 4. 5. 2012

09:00 – 11:00  Blok 2b: Zajišťování kvality lidských zdrojů ve vysokém školství

Petr Pabian, asistent Katedry sociálních věd UPa:

Kvalita v perspektivě vedení a vyučujících VŠ: dva odlišné světy?

Miroslav Jašurek, předseda SK RVŠ:

Kvalita akademických pracovníků z pohledu studentů

Věra Šťastná, vedoucí oddělení analytických činností UK:

Kvalita v Boloňském procesu

Diskuse

11:00 – 11:15 Závěr semináře