O semináři

Srdečně Vás zveme na 16. ročník semináře Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Cesta do hlubin prvákovy duše.

Tématické zaměření semináře

Navrženým zaměřením letošního 16. ročníku semináře Hodnocení kvality vysokých škol je téma vstupu na vysokou školu, které se ukazuje jako zajímavé hned z několika úhlů pohledu.

Především bychom chtěli obrátit pozornost k problematice přijímacího řízení, které je klíčovým aspektem při monitorování úspěšnosti a efektivity studia. Jako takové je proto nastavení přijímacího řízení typicky považováno za důležitý faktor systému zajišťování kvality vysoké školy v rámci vyhodnocování úspěšnosti výběru vhodných kandidátů pro vysokoškolské studium.

Funkce přijímacího řízení je pak spjata zejména s otázkami studijní úspěšnosti. Tzv. „retention-rate“, jako indikátor schopnosti vysoké školy udržet si studenty (často vázaný právě na první ročník studia), a jeho protipól, tedy „drop-out“, vyjadřující poměr neúspěšných studentů, si v poslední době hledají své místo i na poli institucionálního výzkumu českých vysokých škol. I zde jsou rozhodným obdobím hlavně první semestry po vstupu na vysokou školu, které se stávají pomyslným (třebaže často zamýšleným) „sítem“. A přestože si vysoké školy logicky chtějí ponechat právě ty nejlepší a nejnadanější studenty, ne vždy se to daří – mnohdy „propadnou“ i ti, kteří by k vysokoškolskému studiu předpoklady měli, avšak z rozličných důvodů (sociálních či osobních) se jim nepodařilo do akademické komunity úspěšně integrovat. Cílem diskusí na téma studijní neúspěšnosti proto bude nejen rozkrývat a analyzovat její příčiny, ale rovněž identifikovat efektivní strategie, které mohou škole pomoci zvýšit procento úspěšných absolventů za předpokladu udržení standardů, resp. kvality studia. Často zmiňovaný důvod ukončení studia, jímž je vnímaný nesoulad mezi reálnou náplní studia a studentovým skutečným přáním, pak otevře prostor úvahám o roli marketingových strategií vysokých škol vůči potenciálním studentům či způsobech prezentace informací o nabízených studijních programech.

Zkoumání příčin a hledání „léků“ na studijní neúspěšnost má však mnohem širší dosah. Obecně totiž téma vstupu na vysokou školy otevírá problematiku komplexního pohledu na generaci nastupujících vysokoškolských studentů, a to nejen z hlediska kvantitativního, resp. demografického, ale také kvalitativního. Co nám mohou říci soudobé poznatky společenských věd o generaci, jež nyní nastupuje na vysoké školy? Kromě faktu, že je tato populace stále různorodější, lze nalézt i některé společné sociokulturní či psychologické charakteristiky? Kdo jsou tito studenti, jaké mají cíle, zájmy a očekávání?

Nastupující generace studentů je nepochybně silně ovlivněna prostředím, v němž vyrůstala – tento fakt ovlivňuje nejen její životní cíle, ale také další předpoklady, jež s vysokoškolským studiem úzce souvisejí z pohledu pedagogického – způsob práce s informacemi, učební strategie, motivaci ke studiu atd. To je samozřejmě hlavní výzvou nejen pro pedagogické pracovníky vysokých škol, kteří jsou postaveni před otázku, jak tyto studenty nejlépe vyučovat, ale také pro instituce samotné k hledání cest, jak kurikulum v prvních ročnících koncipovat, jak jej vhodně přizpůsobit, jaké služby a podpůrné nástroje „čerstvým“ vysokoškolským studentům poskytnout. Souvisejícím tématem k diskusi je i otázka, jak pracovat se studenty, kteří mnohdy nejsou pro vysokoškolské studium dostatečně připraveni, jak řešit problematiku často obtížného přechodu ze středoškolského způsobu výuky.

Cílová skupina semináře

Všichni, kdo se zabývají tématikou kvality vysokých škol, zejména členové vedení univerzit, administrativní pracovníci, zabývající se zajišťováním a rozvojem kvality, strategickým řízením či marketingem, výzkumníci na poli vzdělávací politiky či pedagogiky.

Předpokládané tematické bloky semináře

  • Co je nového v oblasti hodnocení kvality vysokých škol? (postup příprav novely vysokoškolského zákona, informace z MŠMT)
  • Kdo jsou dnešní prváci? – psychologický a sociologický pohled na nastupující generace vysokoškolských studentů (demografické trendy, osobnostní profil studentů, „emerging adulthood“, fenomén kulturních generací, atd.)
  • Přijímací řízení jako strategický nástroj vysoké školy a součást vnitřního systému hodnocení kvality (pohled na přijímací řízení jako součásti strategie vysoké školy, způsoby hodnocení úspěšnosti výběru studentů)
  • Studijní neúspěšnost v prvních ročnících – analýza příčin, zkušenosti a nástroje (prezentace analýz studijní neúspěšnosti vybraných VŠ)
  • Počátky studia na vysoké škole (nastupující studenti z pohledu pedagogického, problematika přechodu ze středoškolského způsobu výuky, možné přístupy a
    opatření)