Program

ČTVRTEK 26. 5.

12:00–13:00

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Fotogalerie registrace

13:00–13:30

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 • Martin Bareš, Masarykova univerzita

Fotogalerie zahájení

13:30–15:00

JAK NA HODNOCENÍ KVALITY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
- panelová diskuse

Jak vysoké školy vnímají kvalitu doktorského studia? Jaké mají vize a priority ohledně toho, kam by se doktorské studium a zajišťování jeho kvality mělo ubírat? To jsou otázky, o nichž budou v panelu diskutovat zástupci největších českých vysokých škol.

 • Ladislav Krištoufek, Univerzita Karlova
 • Dušan Lužný, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Milan Pospíšil, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Šárka Pospíšilová, Masarykova univerzita

Videozáznam

Fotogalerie bloku

15:00–15:20

Přestávka

15:20–16:50

REFORMA A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY DOKTORANDŮ

Cílem bloku je představit současný stav novely vysokoškolského zákona v oblasti doktorského studia. Pozornost bude věnována i strategickému záměru MŠMT v této oblasti. Problematika bude prezentována zároveň z pohledu České asociace doktorandek a doktorandů.

Robert Plaga, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cesta k reformě doktorského studia

V rámci příspěvku budou představeny hlavní principy doktorské reformy a to, jak se postupně rodila její vize v rámci diskuze se všemi relevantními aktéry. Budou shrnuta hlavní východiska a impulsy, které vedly MŠMT k nutnosti po delší době změnit stávající nastavení a podmínky doktorského studia.

PREZENTACE

Radka Wildová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální příprava reformy doktorského studia v rámci novely Zákona o VŠ.

V rámci příspěvku budou představeny hlavní pilíře reformy doktorského studia a související návrhy legislativních úprav v aktuálně připravované novele Zákona o VŠ.

Prezentace

Šárka Lojdová, Česká asociace doktorandek a doktorandů

Sociální (ne)zabezpečení doktorandek a doktorandů

Cílem příspěvku bude shrnout současnou sociální situaci studujících v doktorských programech v ČR – doktorandky a doktorandi jsou dle zákona, pokud nejsou zaměstnáni na grantu školitele, studenty, což s sebou nese v sociálních otázkách mnohá úskalí. Vzhledem ke svému statusu nejsou účastni na sociálním pojištění, a tudíž se jim doba strávená výzkumem nezapočítává do praxe – do odpracovaných let pro přiznání starobního důchodu – a doktorandky nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. V příspěvku si budu klást otázku, zda tyto problémy řeší připravovaná novela VŠ zákona a jak se k nim staví Strategický záměr MŠMT na roky 2021+. V neposlední řadě hodlám poukázat na konkrétní důsledky této neutěšené sociální situace studujících, a to nejen z hlediska kvality jejich osobního života, ale také z perspektivy rozvoje vědy.

PREZENTACE

Videozáznam

Fotogalerie bloku

16:50 - 17:10

Přestávka

17:10–18:00

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOST SE STANDARDY PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

V této části konference přesuneme pozornost k zahraniční dobré praxi. Věnovat se budeme především nastavování standardů pro kvalitu doktorského studia.

Jakub Šindelář, Česká asociace doktorandů a doktorandek

Poučení z Francie a Nizozemska v oblasti doktorského vzdělávání

Jsou dva školitelé lepší než jeden? Jaký je ideální počet doktorandů na jednoho školitele? Jak má probíhat nastavení vztahu školitel-doktorand a četnost konzultací? V jaké fázi je možné vyhodnotit, zda doktorát směřuje k úspěšnému dokončení? V čem má být přínos institucí typu Doctoral Schools zaštiťující doktorské studium na VŠ? Zásadním problémem v otázce zlepšování fungování doktorského studia se ukazuje vzájemná (ne)informovanost o příkladech dobré praxe od mezinárodní úrovně až po úroveň pracovišť typu kateder či ústavů. Existuje mnoho doporučení, nástrojů, formulářů, které mohou usnadnit řadu aspektů fungování doktorského studia. Příspěvek se zaměří na identifikování některých z nich na případech shrnutí dobré praxe z Francie a Nizozemska.

O mně: Jakub Šindelář je místopředsedou České asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) a doktorandem v rámci dvojího vedení na IMS FSV UK a Leiden University Centre for the Arts in Society.

PREZENTACE

Eliška Koňaříková, Czexpats in Science

Představení Czexpats in Science

V Czexpats in Science sdružujeme české vědce a vědkyně žijící v zahraničí. Propojujeme je mezi sebou, ale i s vědci a institucemi v ČR. Pomáháme vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy. Jaké mají čeští vědci v zahraničí plány a přání, to jsme zjišťovali v nejnovějším výzkumu.

O mně: Ve svém výzkumu se věnuji produkci energie v buňkách a jejími poruchami. Aktuálně se snažím přiblížit komunikaci vědy studentům i jejich starším kolegům. Zároveň se angažuji v hodnocení vědy, v popularizaci vlastních aktivit na sociálních sítích i živě, a také v iniciativě Czexpats in Science.

PREZENTACE

Panelová diskuse

 • Eliška Koňaříková
 • Šárka Lojdová
 • Adam Přáda
 • Jakub Šindelář

Videozáznam

Fotogalerie bloku

Večerní program

19:00–23:00

SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer včetně slavnostního rautu bude připraven pro účastníky konference v prostorách historického přednáškového sálu a kavárny Univerzitního centra Telč. Těšit se můžete také na doprovodný hudební program.

Fotogalerie společenský večer

PÁTEK 27. 5.

9:00–10:30

KONKRÉTNÍ VÝZVY PRO KVALITNÍ DOKTORSKÉ STUDIUM

- panelová diskuse

Centrum pro studium vysokého školství představí vybrané výsledky národního šetření Doktorandi 2021. Na nich budou pozvaní řečníci reflektovat konkrétní výzvy a problémy, jimž doktorandky a doktorandi v současnosti čelí.

 • Jaroslav Miller, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Michaela Šmídová, Centrum pro studium vysokého školství
 • Ondřej Havelka, Studentská komora Rady vysokých škol
 • Jan Čermák, Univerzita Karlova

Videozáznam

Fotogalerie bloku

10:30–10:50

Přestávka

10:50–11:50

INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Cílem posledního bloku konference bude nastínit možné realizované spolupráce mezi institucemi a diskutovat o jejich výhodách a úskalích.

Libor Grubhoffer, Akademie věd České republiky

Školy doktorských studií - tabu v našem vzdělávacím systému?

V průběhu posledních více než třiceti let budování demokratického systému terciárního vzdělávání hledáme optimální nastavení doktorského stupně vzdělávání a jeho legislativního ukotvení. Ostatně v poslední době připravovaná reforma doktorského studia to potvrzuje. Doktorské studium (DS) v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP) má tu zvláštnost, že vedle DSP plně probíhajících na univerzitách, v celé řadě oblastí studia se tak děje ve spolupráci univerzitních fakult s vědeckými či výzkumnými institucemi neuniverzitního typu na základě smluvního vztahu pro rozšířené akreditace DSP. Tento systém zavedený poslední velkou novelou zákona č. 111/1998 Sb. je plně funkční a není třeba na něm nic měnit. Zejména pokud se jedná o formální proceduru získávání akreditací pro DSP. Poněkud v jiné situaci se nachází realita uskutečňování DSP na univerzitách či ve spolupráci mezi univerzitami a jejich celouniverzitními výzkumnými pracovišti (centry) nebo mezi univerzitami a veřejnými výzkumnými institucemi (v.v.i.). V mnoha vyspělých zemích ve světě se v doktorském či postgraduálním studiu báječně osvědčují školy doktorských studií (´schools of doctoral/graduate studies´), osvědčují z hlediska organizace DSP a jeho finančního zajištění, využívání společných infrastruktur, hodnocení kvality a plnění vysokých standardů vzdělávací a tvůrčí činnosti a v dalších aspektech DS . Proč se u nás tolik bráníme systému škol doktorských studií?

PREZENTACE

Nikola Kostlánová, Masarykova univerzita

CEITEC PhD School – internacionalizace, interdisciplinarita a intersektoralita jako nástroje zkvalitnění doktorského studia

Doktorská škola CEITEC PhD School vznikla v roce 2013 jako logická součást projektu CEITEC, jehož cílem bylo propojit výzkumné kapacity šesti významných brněnských vědeckých institucí v oblastech živých a materiálových věd s cílem posílit interdisciplinaritu a spolupráci ve dvou relativně vzdálených klíčových oblastech.

Stěžejní pro fungování meziinstitucionální, interdisciplinární doktorské školy bylo vytvoření kvalitní společné koncepce, která u CEITEC PhD School vychází z moderních přístupů zahraničních doktorských škol, které jsme čerpali ze společných setkání i realizace projektů se členy EU-Life a Alliance4Life, kde je CEITEC partnerem.

V rámci příspěvku bude představena koncepce CEITEC PhD School a zároveň diskutována její implementace včetně dobrých i méně povedených zkušeností.

PREZENTACE

Videozáznam

Fotogalerie bloku

11:50–12:00

ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

Jak najít místo konání?

Mapa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info